Anasayfa LaboratuvarAnaliz Parametreleri

ANALİZ PARAMETRELERİ

1. Kuru Madde; numunenin içerdiği su dışında kalan miktarı hesaplanır. Özellikle ruminant beslemede KM esasına göre yapılan rasyonlar için en temel değerdir.

2. Ham Kül; Bir yem maddesinin inorganik maddelerden oluşmuş kül miktarının % olarak ifade edilmesidir. Yemdeki ham kül miktarı yemin mineral madde kapsamı hakkında bilgi verir.

3. Asitte Erimeyen Kül; Bir yeme karışan toz, toprak ve çakıl parçacıkları gibi yabancı maddeler de ham kül içerisinde değerlendirilir. Fakat bu tür yabancı maddeleri tayin etmek için kullanılan analiz parametresidir.

4. Ham Protein; Bir yem maddesinin içerdiği toplam protein miktarının göstergesidir. Protein, amidler, asit amidler, serbest amino asitler, basitpeptitler, azotlu glikozidler, aminler, nükleik asitler, betain, ksantin gibi maddelerin toplamıdır.

5. Ham Yağ; Bir yem maddesinin içerdiği toplam yağ miktarının göstergesidir. Trigliseridler, fosfatidler, serebrositler, sterinler, eterikyaglar, renk maddeleri (klorofil, ksantofil, karoten), yağda eriyen vitaminler gibi maddelerin toplamıdır.

6. Ham Selüloz; Bir yem maddesinin içerdiği toplam selüloz miktarının göstergesidir. Selüloz, hemiselüloz, lignini de kapsar.

7. Seker; özellikle tek mideli hayvanların yemlerinde enerji değerini etkileyen bir parametredir.

8. Nişasta; Nişasta içeriği fazla olan yemlerde rasyon selüloz (kaba yem) sindirimi azalır. Bu nedenden dolayı verimlerde ve rasyonlarda olumsuzluklar yasamamak için ölçülmesi gereken analiz parametresidir.

9. NDF; Yemlerin bitki yapısını ve hücre duvarı materyalini oluşturan NDF, hemiselüloz, selüloz, lignin ve hücre duvarına bağlı azot ve asitte çözünmeyen külden oluşmaktadır. Bunlar nötral deterjan çözeltisinde çözünmezler. Hemiselüloz ve hücre duvarı azotu NDF çözeltisinde çözünür.
NDF’yi oluşturan yapılar ruminant sindirim enzimleri (barsak enzimleri) tarafından parçalanamaz. Bu yüzden yapısal karbonhidratlar ruminantlar tarafından rumende enzimatik sindirime uğramadan önce kendilerine özgü mide yapıları sayesinde rumenlerinde bulunan mikroorganizmalar (protozoon, mantar ve bakteriler) tarafından mikrobiyal fermentasyona uğratılır. Ruminantlarda verimi en üst seviyeye çıkarmak ve sürü sağlığının devamlılığını sağlamak için NDF’ye daima ihtiyaç duyulur. Ruminantların rasyonları, optimum çiğneme aktivitesi, rumen fermentasyonu, süt yağı yüzdesi ve iyi bir kuru madde tüketimi için yeterli partikül boyutuna sahip NDF içeriği optimum olan kaba yemlerden oluşmalıdır. Tüm bu konular hakkında fikir edinmek için yapılan analiz parametresidir.

10. ADF; Öğütülmüş ve kurutulmuş yem maddesinin NDF (nötral deterjanda çözünmeyen lif) içeriğinden hemi-selüloz içeriğinin çıkartılması ile elde edilir. Yemin kalitesi hakkında fikir verir. Yüksek ADF içerikli yemlerin sindirilebilirliği ve enerji değeri düşüktür.

11. ADL; Hayvanların otu sindirme yeteneğini etkileyen bir bileşiktir. Bitkinin lignin içeriği bitki olgunlaştıkça artar. Bu nedenden dolayı bitkinin yaşı artısı ile sindirebilirliğinin azalması besleme açısından önemlidir. Bitkide bu konu hakkında fikir edinmek için yapılan analiz parametresidir.

12. Kalsiyum; Tüm hayvanların vücudunda en fazla bulunan esansiyel makro mineraldir. Yetersizliğinde büyüme durur, kemik ve iskelette zayıflık, süt ve yumurta verimi düşer, süt humması, tetani, maternal güç doğumlar sebep olmaktadır. Bu mineralin seviyesini ölçmek için yapılan analiz parametresidir.

13. Toplam Fosfor; Kalsiyum gibi esansiyel bir makro mineraldir. Eksikliğinde pika olarak adlandırılan iştah bozukluğu olan hayvanların odun, kumaş parçaları gibi yenilmeyecek olan yabancı maddeleri yemesine, üreme bozukluklarına, kızgınlık siklusu bozukluklarına ve verim düşüklüklerine sebep olmaktadır. Bu mineralin seviyesini ölçmeye yarayan analiz parametresidir.

14. Tuz; Hem iştah açıcı ve hem de mineral besin maddesi olarak önemli olup, tüm hayvanlar tarafından ihtiyaç duyulur. Özellikle ot yiyen hayvanlarda daha fazla tuza ihtiyacı vardır. Yetersizliğinde, iştah da azalma, canlı ağırlık kaybı, süt veriminde düşme ve gözde matlık meydana gelir.
Fazlalığında da olumsuz etkileri görülmektedir. Bu mineralin seviyesini ölçmek için yapılan analiz parametresidir.

15. Üre; Protein kaynakları olan hammaddelerde ham protein içeriğini yüksek göstermek amacıyla katılan ürenin saptanması için yapılan analiz parametresidir.

16. Üreaz Aktivitesi; Kanatlı beslenmesinde en yaygın olarak kullanılan protein kaynaklarından biri olan soya ve ürünleri protein sindiriminde yardımcı olan enzimlerin aktivitelerini azaltan bir madde olan TripsinInhibitörü içerirler. Bu madde pişirmekle aktivitesini yitirir ve etkisini kaybeder. Bu nedenle kanatlı beslenmesinde kullanılan soyanın pişirilmesine ve/veya kavrulmasına gerek vardır. Bir soyanın veya soya ürününün yeteri kadar pişip pişmediğinin ölçüsü olarak üreaz aktivitesi analizi yapılmaktadır.
Yukarıdaki analizlere ilave olarak NDICP (nötral deterjan solüsyonda çözünmeyen protein), ADICP (asit deterjan solüsyonda çözünmeyen protein), gerçek protein ve BP de çözünmeyen protein analizi de yapılmaktadır.
Yapılan bu analizlerin sonuçları ile rasyon hazırlama da kullanılan diğer parametreler de hesaplama metotları ile bulunabilir. Bunlar;
N Fraksiyonu A,% HP, N Fraksiyonu B,% HP, N Fraksiyonu C,% HP, RUP, %HP, %2 (ByPass Protein), RUP, %HP, %4 (ByPass Protein), RUP Sindirilebilirligi %, ME, Mcal / Kg (TSE), TSBM %, SE-1X, Mcal/Kg, ME-3X, Mcal/Kg, NEL-3X, Mcal/Kg, NEL-4X, Mcal/Kg, NEM-3X, Mcal/Kg,NEG-3X, Mcal/Kg.