Anasayfa LaboratuvarNumune Alma Prosedürleri

NUMUNE ALMA PROSEDÜRLERİ

METABOLİK PROFİL TESTİ için numune alma prosedürleri;
Metabolik profil testleri, rutin olarak sürüye yılda üç defa uygulanmalıdır. Testler yaz, sonbahar ve kış dönemlerinde uygulanır. Sürüde sağlık yönünden problemlerin artması sonucu, döl verimi, süt verimi gibi verim performanslarındaki düşüşlerin belirlenmesi amacıyla, bu dönemlerin dışında da testler uygulanabilir (Radostitis OM ve ark. 2004, Quiroz-Rocha GF ve ark. 2010, Kida K. 2002).

Kan örneklerinin alınması doğru tanısal sonuçlar için önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Eğer rasyonda değişiklik yapılmışsa, yeni rasyon için alışma periyodu olan iki hafta sonunda örnekler alınıp, testler yapılmalıdır. Kan örnekleri yemlemeden 2-3 saat sonra, biyokimyasal değerlendirme için uygun kan tüplerine (kırmızı kapaklı tüp, serum separtör tüp, yeşil kapaklı tüplerden herhangi birine), mümkünse serumu çıkartılarak en kısa sürede soğuk zincirde ışığa maruz kalmadan ulaştırılmalıdır.(LeBlanc S. 2010, , Quiroz-Rocha GF ve ark. 2010, Kida K. 2002).

Örnek Alınacak Hayvanların Seçimi
Sürü öncelikle gruplara ayrılmalıdır. Genellikle yapılan uygulama erken kuru dönem, geç kuru dönem, erken laktasyon ve geç laktasyon olarak dört gruba ayırmak fazlasıyla yeterli olmaktadır.
Erken kuru dönem grubu: Kuru döneme ayrılalı 10 gün olmuş inekler ile doğumuna 30 gün kalan ineklerden oluşturulur.
Geç kuru dönem grubu: Doğumuna 3-21 gün kalan ineklerden oluşturulur.
Erken laktasyon grubu: Laktasyonun 3-30. günleri arasında olan ineklerden oluşturulur.
Geç laktasyon grubu: Laktasyonun 30. günü ile daha ileri olan ineklerden oluşturulur.
Örnek alınacak hayvanlar;
Bulundukları grubun verim ortalamasına yakın verime sahip olmalıdırlar.
Sağlıklı olmalıdırlar.
Seçilen hayvanların tüm bilgilerine ait kayıtlar bulunmalıdır (Radostitis OM ve ark. 2004, Van Saun RJ. 2007).

Sürü Bilgileri
Test sonuçlarının doğru bir şekilde değerlendirilmesi için sürü hakkında da yeterli bilgiye sahip olunması gerekmektedir.
Sürüdeki toplam hayvan sayısı,
Çiftlikle ilgili tüm kayıtlar,
Barınak şartları,
Uygulanan rasyon programları,
Rasyonda kullanılan kaba yem ve konsantreyemlerin türleri ve miktarları,
Kullanılan yemlerin analizleri,
Laktasyonda bulunan inek sayısı, üretilen toplam süt miktarı ve süt yağ oranı hakkında test sonuçlarının en doğru şekilde değerlendirilmesi için yeterli bilgiye sahip olunmalıdır (Van Saun RJ. 2007).

Test Grubundaki Hayvanlara Ait Bireysel Bilgiler
Hayvanın yaşı,
Günlük süt verimi,
Mastitis olup olmadığı,
Buzağılama sayısı,
Buzağılama tarihi,
Günlük tükettiği kuru madde miktarı,
Canlı ağırlığı,
Beslenme durumu,
Bu bilgiler test sonuçlarını en doğru şekilde yorumlanmasını sağlarken, hata payını azaltacaktır. (Radostitis OM ve ark. 2004, Van Saun RJ. 2007)

Kaba Yemlerden Numune Alma Prosedürleri;

Silajlardan Numune Alma Prosedürleri;

TMR’ dan Numune Alma Prosedürleri;