Yem Analizi

YEM ANALİZ HİZMETLERİ

Hayvancılık işletmelerinde ürün maliyetinin %70-80 gibi büyük bir kısmını yem maliyeti oluşturmaktadır. Bu maliyetleri düşürmenin yolu hayvanlara en az yem israfı ile dengeli bir rasyon vermektir. Dengeli bir rasyon hayvanın fizyolojik durumuna ve hedeflenen üretim performansına göre değişen ihtiyaçları karşılayan rasyondur. Bunu sağlamanın gereklilikleri arasında doğru ve güvenilir analizler önemli bir yer tutmaktadır. Gerek kanatlı hayvanların gerekse ruminant beslemede yem değerlerinin analiz edilmesi, maliyet ve hammadde tasarrufu sağlar. Yapılan analizler sonucunda hazırlanan rasyonlar ile üretilen yemlerin kaliteleri artar ve sonucunda verim performanslarında artış ve üretim maliyetlerinde düşüş sağlanır.

Kanatlı hayvan beslemesinde tek tip yem ile besleme yapılırken ruminant beslemede hem tane yemler hem de kaba yemlerin karışımı ile besleme yapılır. Ruminant hayvanların beslenmelerinde kaba yemlerin kullanımı, gerek hayvanın sindirim fizyolojisi bakımından gerekse de maliyet ekonomisi açısından bir zorunluluktur. Hayvanlara verilecek kaba yemlerin niteliklerinin bilinmesi mevcut kaba yemin, hangi fizyolojik evredeki hayvan için daha elverişli olduğunun bilinmesi ve kaba yemin fiyatlandırılması açısından önem taşımaktadır. Kaba yemin kalitesindeki değişikliklerin; yemleme maliyeti, laktasyon performansı, et tutma kabiliyeti ve hayvan sağlığı üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Kaba yem ve TMR analizlerinin ve kalite kontrollerinin sürekli yapılması, hayvanlarınıza nasıl yem verdiğinizi bilmenizi sağlayacaktır

ANALİZ PARAMETRELERİ

1. Kuru Madde; numunenin içerdiği su dışında kalan miktarı hesaplanır. Özellikle ruminant beslemede KM esasına göre yapılan rasyonlar için en temel değerdir.

2. Ham Kül; Bir yem maddesinin inorganik maddelerden oluşmuş kül miktarının % olarak ifade edilmesidir. Yemdeki ham kül miktarı yemin mineral madde kapsamı hakkında bilgi verir.

3. Asitte Erimeyen Kül; Bir yeme karışan toz, toprak ve çakıl parçacıkları gibi yabancı maddeler de ham kül içerisinde değerlendirilir. Fakat bu tür yabancı maddeleri tayin etmek için kullanılan analiz parametresidir.

4. Ham Protein; Bir yem maddesinin içerdiği toplam protein miktarının göstergesidir. Protein, amidler, asit amidler, serbest amino asitler, basitpeptitler, azotlu glikozidler, aminler, nükleik asitler, betain, ksantin gibi maddelerin toplamıdır.

5. Ham Yağ; Bir yem maddesinin içerdiği toplam yağ miktarının göstergesidir. Trigliseridler, fosfatidler, serebrositler, sterinler, eterikyaglar, renk maddeleri (klorofil, ksantofil, karoten), yağda eriyen vitaminler gibi maddelerin toplamıdır.

6. Ham Selüloz; Bir yem maddesinin içerdiği toplam selüloz miktarının göstergesidir. Selüloz, hemiselüloz, lignini de kapsar.

Kan örneklerinin alınması doğru tanısal sonuçlar için önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Eğer rasyonda değişiklik yapılmışsa, yeni rasyon için alışma periyodu olan iki hafta sonunda örnekler alınıp, testler yapılmalıdır. Kan örnekleri yemlemeden 2-3 saat sonra, biyokimyasal değerlendirme için uygun kan tüplerine (kırmızı kapaklı tüp, serum separtör tüp, yeşil kapaklı tüplerden herhangi birine), mümkünse serumu çıkartılarak en kısa sürede soğuk zincirde ışığa maruz kalmadan ulaştırılmalıdır.(LeBlanc S. 2010, , Quiroz-Rocha GF ve ark. 2010, Kida K. 2002).

7. Seker; özellikle tek mideli hayvanların yemlerinde enerji değerini etkileyen bir parametredir.

8. Nişasta; Nişasta içeriği fazla olan yemlerde rasyon selüloz (kaba yem) sindirimi azalır. Bu nedenden dolayı verimlerde ve rasyonlarda olumsuzluklar yasamamak için ölçülmesi gereken analiz parametresidir.

9. NDF; Yemlerin bitki yapısını ve hücre duvarı materyalini oluşturan NDF, hemiselüloz, selüloz, lignin ve hücre duvarına bağlı azot ve asitte çözünmeyen külden oluşmaktadır. Bunlar nötral deterjan çözeltisinde çözünmezler. Hemiselüloz ve hücre duvarı azotu NDF çözeltisinde çözünür.NDF’yi oluşturan yapılar ruminant sindirim enzimleri (barsak enzimleri) tarafından parçalanamaz. Bu yüzden yapısal karbonhidratlar ruminantlar tarafından rumende enzimatik sindirime uğramadan önce kendilerine özgü mide yapıları sayesinde rumenlerinde bulunan mikroorganizmalar (protozoon, mantar ve bakteriler) tarafından mikrobiyal fermentasyona uğratılır. Ruminantlarda verimi en üst seviyeye çıkarmak ve sürü sağlığının devamlılığını sağlamak için NDF’ye daima ihtiyaç duyulur. Ruminantların rasyonları, optimum çiğneme aktivitesi, rumen fermentasyonu, süt yağı yüzdesi ve iyi bir kuru madde tüketimi için yeterli partikül boyutuna sahip NDF içeriği optimum olan kaba yemlerden oluşmalıdır. Tüm bu konular hakkında fikir edinmek için yapılan analiz parametresidir.

10. ADF; Öğütülmüş ve kurutulmuş yem maddesinin NDF (nötral deterjanda çözünmeyen lif) içeriğinden hemi-selüloz içeriğinin çıkartılması ile elde edilir. Yemin kalitesi hakkında fikir verir. Yüksek ADF içerikli yemlerin sindirilebilirliği ve enerji değeri düşüktür.

11. ADL; Hayvanların otu sindirme yeteneğini etkileyen bir bileşiktir. Bitkinin lignin içeriği bitki olgunlaştıkça artar. Bu nedenden dolayı bitkinin yaşı artısı ile sindirebilirliğinin azalması besleme açısından önemlidir. Bitkide bu konu hakkında fikir edinmek için yapılan analiz parametresidir.

12. Kalsiyum; Tüm hayvanların vücudunda en fazla bulunan esansiyel makro mineraldir. Yetersizliğinde büyüme durur, kemik ve iskelette zayıflık, süt ve yumurta verimi düşer, süt humması, tetani, maternal güç doğumlar sebep olmaktadır. Bu mineralin seviyesini ölçmek için yapılan analiz parametresidir.

13. Toplam Fosfor; Kalsiyum gibi esansiyel bir makro mineraldir. Eksikliğinde pika olarak adlandırılan iştah bozukluğu olan hayvanların odun, kumaş parçaları gibi yenilmeyecek olan yabancı maddeleri yemesine, üreme bozukluklarına, kızgınlık siklusu bozukluklarına ve verim düşüklüklerine sebep olmaktadır. Bu mineralin seviyesini ölçmeye yarayan analiz parametresidir.

14. Tuz; Hem iştah açıcı ve hem de mineral besin maddesi olarak önemli olup, tüm hayvanlar tarafından ihtiyaç duyulur. Özellikle ot yiyen hayvanlarda daha fazla tuza ihtiyacı vardır. Yetersizliğinde, iştah da azalma, canlı ağırlık kaybı, süt veriminde düşme ve gözde matlık meydana gelir.Fazlalığında da olumsuz etkileri görülmektedir. Bu mineralin seviyesini ölçmek için yapılan analiz parametresidir.

15. Üre; Protein kaynakları olan hammaddelerde ham protein içeriğini yüksek göstermek amacıyla katılan ürenin saptanması için yapılan analiz parametresidir.

16. Üreaz Aktivitesi; Kanatlı beslenmesinde en yaygın olarak kullanılan protein kaynaklarından biri olan soya ve ürünleri protein sindiriminde yardımcı olan enzimlerin aktivitelerini azaltan bir madde olan TripsinInhibitörü içerirler. Bu madde pişirmekle aktivitesini yitirir ve etkisini kaybeder. Bu nedenle kanatlı beslenmesinde kullanılan soyanın pişirilmesine ve/veya kavrulmasına gerek vardır. Bir soyanın veya soya ürününün yeteri kadar pişip pişmediğinin ölçüsü olarak üreaz aktivitesi analizi yapılmaktadır.Yukarıdaki analizlere ilave olarak NDICP (nötral deterjan solüsyonda çözünmeyen protein), ADICP (asit deterjan solüsyonda çözünmeyen protein), gerçek protein ve BP de çözünmeyen protein analizi de yapılmaktadır.Yapılan bu analizlerin sonuçları ile rasyon hazırlama da kullanılan diğer parametreler de hesaplama metotları ile bulunabilir. Bunlar;N Fraksiyonu A,% HP, N Fraksiyonu B,% HP, N Fraksiyonu C,% HP, RUP, %HP, %2 (ByPass Protein), RUP, %HP, %4 (ByPass Protein), RUP Sindirilebilirligi %, ME, Mcal / Kg (TSE), TSBM %, SE-1X, Mcal/Kg, ME-3X, Mcal/Kg, NEL-3X, Mcal/Kg, NEL-4X, Mcal/Kg, NEM-3X, Mcal/Kg,NEG-3X, Mcal/Kg

KABA YEM NUMUNE ALMA SONDASI

ANALİZ FİYAT LİSTESİ

ANALİZ ADI MATRİKS METOT/CİHAZ FİYAT
Ham Protein Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 350,00 ₺
KOH Çözeltisinde Çözünür Proteinlerin Tayini Yağlı Tohum Küspeleri TS EN ISO 14244:2016 700,00 ₺
Ham Kül Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 300,00 ₺
Ham Yağ Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 350,00 ₺
Nişasta Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 325,00 ₺
Yaş Kuru Madde Silaj ve TMR 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 350,00 ₺
Kuru Madde Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 300,00 ₺
Şeker Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 350,00 ₺
Suda Çözünebilen Klorür İçeriğinin Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 350,00 ₺
Varyasyon Katsayısı Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 1.750,00 ₺
Üreaz Aktivitesi Tayini Soya Fasülyesi Küspesi ve Tam Yağlı Soya (Fullfat) TS 4707 ISO 5506, Mart 2002 300,00 ₺
pH Tayini Silaj In House/pH Metre 300,00 ₺
Fleig Değeri (Yaş Kuru Madde + pH) Silaj ** 300,00 ₺
Ham Selüloz Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Ankom-Karma Yem ve Yem Hammaddelerinde Ham Lif Analizi-Filtre Torbası Tekniği 500,00 ₺
ADF Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Ankom-Karma Yem ve Yem Hammaddelerinde Asit Deterjan Lif-Filtre Torbası Tekniği 845,00 ₺
NDF Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Ankom-Karma Yem ve Yem Hammaddelerinde Nötr Deterjan Lif-Filtre Torbası Tekniği 1.100,00 ₺
ADL Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Ankom-Karma Yem ve Yem Hammaddelerinde Beherde Asit Deterjan Lignin Tekniği 825,00 ₺
Kalsiyum Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri TS 5547 450,00 ₺
Toplam Fosfor Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 500,00 ₺
Kanatlı Metabolik Enerji Tayini (Ham Protein, Ham Yağ, Nişasta, Şeker) Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 950,00 ₺
Ruminant Metabolik Enerji Tayini (TSE) (Kuru Madde, Ham Protein, Ham Yağ, Ham Selüloz, Ham Kül, Nişasta) Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri 29955 Say. Res. Gaz.-Yem. Res. Kont. İçin Num. Alma ve Analiz Met. Dair Yön.-EC 152/2009 modifiye edilmiş 1.500,00 ₺
Ruminant TMR/Kaba/Karma Yem Paket Analizi 1 Numune (Kuru Madde, Ham Protein, Ham Yağ, Ham Kül, Nişasta, ADF, NDF, ADL, NDICP, ADICP, BP, TCA, N Fraksiyonu A % HP, N Fraksiyonu B % HP, N Fraksiyonu C % HP, RUP %HP %2 (ByPass Protein), RUP %HP  %4 (ByPass Protein), RUP Sindirilebilirligi %, ME, Mcal / Kg (TSE), TSBM %, SE-1X, Mcal/Kg, ME-3X, Mcal/Kg, NEL-3X, Mcal/Kg, NEL-4X, Mcal/Kg, NEM-3X, Mcal/Kg,NEG-3X, Mcal/Kg. Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri ** 3.150,00 ₺
Ruminant TMR/Kaba/Karma Yem Paket Analizi 2 Numune (Kuru Madde, Ham Protein, Ham Yağ, Ham Kül, Nişasta, ADF, NDF, ADL, NDICP, ADICP, BP, TCA, N Fraksiyonu A % HP, N Fraksiyonu B % HP, N Fraksiyonu C % HP, RUP %HP %2 (ByPass Protein), RUP %HP  %4 (ByPass Protein), RUP Sindirilebilirligi %, ME, Mcal / Kg (TSE), TSBM %, SE-1X, Mcal/Kg, ME-3X, Mcal/Kg, NEL-3X, Mcal/Kg, NEL-4X, Mcal/Kg, NEM-3X, Mcal/Kg,NEG-3X, Mcal/Kg. Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri ** 1.500,00 ₺
Ruminant TMR/Kaba/Karma Yem Paket Analizi 3 Numune (Kuru Madde, Ham Protein, Ham Yağ, Ham Kül, Nişasta, ADF, NDF, ADL, NDICP, ADICP, BP, TCA, N Fraksiyonu A % HP, N Fraksiyonu B % HP, N Fraksiyonu C % HP, RUP %HP %2 (ByPass Protein), RUP %HP  %4 (ByPass Protein), RUP Sindirilebilirligi %, ME, Mcal / Kg (TSE), TSBM %, SE-1X, Mcal/Kg, ME-3X, Mcal/Kg, NEL-3X, Mcal/Kg, NEL-4X, Mcal/Kg, NEM-3X, Mcal/Kg,NEG-3X, Mcal/Kg. Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri ** 1.300,00 ₺
Ruminant TMR/Kaba/Karma Yem Paket Analizi 4 Numune (Kuru Madde, Ham Protein, Ham Yağ, Ham Kül, Nişasta, ADF, NDF, ADL, NDICP, ADICP, BP, TCA, N Fraksiyonu A % HP, N Fraksiyonu B % HP, N Fraksiyonu C % HP, RUP %HP %2 (ByPass Protein), RUP %HP  %4 (ByPass Protein), RUP Sindirilebilirligi %, ME, Mcal / Kg (TSE), TSBM %, SE-1X, Mcal/Kg, ME-3X, Mcal/Kg, NEL-3X, Mcal/Kg, NEL-4X, Mcal/Kg, NEM-3X, Mcal/Kg,NEG-3X, Mcal/Kg. Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri ** 1.200,00 ₺
NIR Analizi Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri N-SENS Feed Analyzer 250,00 ₺
Toplam Aflatoksin Tayini (B1,B2,G1,G2) Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Symmetric Total Green 0-30 Lateral Flow Kit 600,00 ₺
Toplam Fumonisin Tayini (B1,B2) Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Symmetric Fumonisin Lateral Flow Kit 600,00 ₺
Okratoksin A Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Symmetric Ochratoxın Lateral Flow Kit 600,00 ₺
Deoxynivalenol Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Symmetric Deoxynivalenol Lateral Flow Kit 600,00 ₺
Zearalenon Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Symmetric Zearalenon Lateral Flow Kit 600,00 ₺
T-2 ve HT-2 Tayini Karma Yemler ve Yem Hammaddeleri Symmetric T-2/HT-2 Lateral Flow Kit 600,00 ₺

** İlgili analizlerin paket halini temsil eder.

FİYATLARIMIZA KDV (%10) DAHİL DEĞİLDİR.

PAKET YEM ANALİZLERİ İÇERİKLERİ VE ZAMANLARI İLE İLGİLİ LÜTFEN LABORATUVARIMIZ İLE TEMASA GEÇİNİZ.

ÖDEME; ANALİZ SONUÇLARI GÖNDERİLMEDEN ÖNCE BELİRTİLEN HESAP NUMARALARINA HAVALE VEYA MAIL ORDER İLE YAPILIR.

SONUÇLAR YALNIZ GÖNDERİLEN NUMUNELER İÇİN GEÇERLİDİR.

ANALİZ TALEP FORMU OLMAYAN NUMUNELER ANALİZ EDİLMEYECEKTİR.

ziraat-bankasi

ZİRAAT BANKASI – IBAN NO

TR94 0001 0020 8768 6453 1650 01